زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

وقتی کار
به جایی می رسد
که تعطیلات را
بهانه می کنیم ،
بعد از 30 سال 
دیگر عیبی را 
بر خود نمی بینیم ...
پی نوشت : ببخش زهرا س جان ، 
حقتان را که ادا نمی کنیم ،هیچ 
شما را مانع ،منافع خود می بینیم...