زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

رفاقت یا گذرگاه؟

این روزها 

قوی ترین رابطه ها هم 

در مقابل تفکرات جدید 

کم آورده اند.

رفاقت ها شده اند

گذرگاه های چندگانه!

شامل:

زیر گذر : پا می گذارند و له می کنند 

می روند ...

رو گذر : با خیانت همه چیز را به دست می آورند

و بی خداحافظی می روند

کنار گذر : با وجود اینکه یکدیگر را می بینند

اما یکی آماده است با لبخند و

با سرعت از دیگری بگذرد

 

پی نوشت

لعنت به فاصله و بهانه و...