زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

۱۷ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

شاید به فکر تو باشد...!

گاهی اتفاقی می افتد که 

مطابق میلمان نیست 

اما 

به این فکر کنیم که 

میلمان به دٔرٔک 

خدا که به فکرمان بوده 

که واسطه ای برایمان فرستاده !

پی نوشت : فقط باید بفهمیم!

لطفا به خر احترام بگذاریم!

خداوند متعال 

در قرآن 

از حیوانات متعددی نام برده است 

اما 

خر را با علما مقایسه می کنند 

جایگاه خر واقعا جایگاه بالایی است 

چون می داند اما عمل نمی کند

پی نوشت : لطفا هر کسی را با خر مقایسه نکنید!

معلمی هست که... ؟

می خواهم بیاموزم 

البته 

نه اندیشه ها را 

بلکه 

اندیشیدن را 

پی نوشت : استاد شهید آیت الله مطهری می فرمایند :

معلم من کسی است که اندیشیدن را به من بیاموزد نه اندیشه ها را

بانگ چنگ

اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است

به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است

صراحی ای و حریفی گرت به چنگ افتد

به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است

در آستین مرقع پیاله پنهان کن

که همچو چشم صراحی زمانه خون‌ریز است

به آب دیده بشوییم خرقه‌ها از می

که موسم ورع و روزگار پرهیز است

مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر

که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است

سپهر برشده پرویزنیست خون افشان

که ریزه‌اش سر کسری و تاج پرویز است

عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ

بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است

حافظ شیرازی

...

نمی دانم 

چه مسئله ای 

این وسط وجود دارد 

اما 

دیگر

خنده هایت 

تا ابد 

مرا به یاد 

عدم موفقیتم می اندازد!


پی نوشت : وفای به عهدم 

را به زهر زبان و تیر خنده ها

ترجیح می دم...

بهلول

با اینکه خلق بر سر دل می نهند پا

شرمندگی نمی کشد این فرش نخ نما


بهلول وار فارغ از اندوه روزگار

خندیده ایم! ما به جهان یا جهان به ما

 

کاری به کار عقل ندارم به قول عشق

کشتی شکسته را چه نیازی به ناخدا

 

گیرم که شرط عقل به جز احتیاط نیست

ای خواجه! احتیاط کجا؟ عاشقی کجا؟

 

فرقی میان طعنه و تعریف خلق نیست

چون رود بگذر از همه ی سنگریزه ها

 

فاضل نظریپی نوشت :
زمانی می رسد 
که دیگر فقط چاره ی کار 
معجزه است و آن هم 
برای همه نیست .
امید خوب است 
اما باید روزنه هایش را یافت 
عملیات جست و جو آغاز شد!

عارتان نمی شود؟

آهای رفقا!
عارتان نمی شود 
با من بگردید؟

پی نوشت : 
نمی دانم چه قدر 
درس و نمره 
در کیفیت روابط 
موثر است اما 
دیگر باور نخواهم کرد
که من هم شاگرد زرنگم !

تقلا ی ماندن

ماهی که نزدیک به سطح آب شنا می کنه

یه خاصیت داره 

تقلّا می کنه

تلاش می کنه که بمونه 

نه این که مثله دیگر ماهی ها خوب شنا کنه

استثنا

همواره می اندیشیدم
هر چه قدر هم از کل زندگی
عقب باشم 
با تلاشی مضاعف 
استثنا می شوم و...
اما 
باید بگویم 
هنوز همان هستم ؛که بودم
و فقط می خزم 
تا نپندارم 
ساکن هستم

پایان انتظارات

گفتی انتظارم را 
کم نکنم
اما
با شرایط حاضر 
امیدوارم حداقل 
رابطه یمان 
نگسلد!!!!