زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

جنس عشق

از زمانی که قرار شد
دیگر 
بیشتر اوقاتمان را
باهم 
نباشیم
هر شب خواستم 
تو را ازوجودم اخراج کنم!
اما
هر بار مانند درختی تازه
در افکارم قد می کشیدی و
مرا فرا می گرفتی!

به قول مهدی اخوان ثالث:
آمدم یاد تو از دل به برونی فکنم
دل برون گشت ولی
یاد تو 
با ماست 
هنوز!
پی نوشت: 
خلاصه نمی دانم چطور بعضی ها
زود کینه ای می شوند؟؟؟

من در این تنهایییییییییی
هنوز منتظرت هستم 
بازگرد!

نوشابه های محبت

گاهی افرادی در اطرافمان 

که بسیار هم دوستشان داریم

برای آرام کردنمان 

برایمان نوشابه هایی باز می کنند

از جنس محبت!

اما در عمل همان رفتار سابق را دارند!

لطفاً دل یکدیگر را الکی خوش نکنیم!

پی نوشت:

چند روزی با حرف هایت

محبت ات را به دل قول دادم اما...