زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

زوایای مختلف ، طی یک دَوَران ۳۶۰ درجه

یادداشت های شخصی

14+1+1

دیگر تمام شد.
یا رشد می کنیم
یا دیگر
نمی خواهم
انرژیم را
از دست بدهم...

مسابقه

عیبی ندارد
هر سال همین بود
باید استحاله می یافتم؛
تازه ...!!!
خدا می خواهد
مسابقات رشدم را
سرعت دهد.

برای اولین بار

این بار اول بود
که سٔرٔم داد می زند
دستش درد نکند
اما
دیگر
تا هوای اطرافم هست
چیزی میل ندارم
حتی خودش را ...

خیلی هم بد نیست ...

..............
سکوت را خوب
معنی می کند:
-سکوت آنجا معنا پیدا می کند که
حرفی برای گفتن باشد...
عملی برای انجام دادن باشد...

سکوت.

از حس ها
من ماندم و
چشم ها و گوش ها-

بازیافت

بازیافت هم
دیگر
می خواهد
تازه باشد
چرا
به گذشته ات فکر می کنی؟

غربت اهل بیت ع....

وقتی کار
به جایی می رسد
که تعطیلات را
بهانه می کنیم ،
بعد از 30 سال
دیگر عیبی را
بر خود نمی بینیم ...
پی نوشت : ببخش زهرا س جان ،
حقتان را که ادا نمی کنیم ،هیچ
شما را مانع ،منافع خود می بینیم...

تولد یک برادر

روز های سال که می گذرند
هر روز یاد عزیزی نو رسیده
در سال های قبل را
تداعی می کند و
امروز نوبت شماست.
-دوستِ من...
برادرم...
تو هدیه ی خدایی برای من
و برای همه ی اطرافیانت...

تولدت مبارک.

خدایا؛
نکند دنیا ما را از هم جدا کند...
خودت کمک کن.
کمکمان کن در باهم بودن.
آمین.-

مقبولیت

باید باور کنم ؟؟؟
هر چه بگویی ، قبول داریم ...
اعتماد به نفسٕ خوبی می دهد
اما 
واقعیت چیز دیگری است...

پی نوشت : استادمان را که قبول ندارند ؛چرا انتظار بی جا!!!

تازه...

می خواهم
به جرگه ی
وبلاگ نویسان بپیوندم
با قلمی آغشته
به
شیرینی تلخی ها
آرامش طوفان ها
آزار دوستی ها
و....